kasvattajille


Kasvattajille ja kasvattajuutta suunnitteleville suunnattu sivu, jolta löydät mm.

 • Kasvattajanimisäännöt ja -hakemukset
 • Hammaskuvausten ilmoittamislomakkeen
 • Myyntisopimukset

SCY*Kasvattajat

SCY*- kasvattajat ovat epävirallisia kasvattajia, joilla on Suomen Chinchillayhdistyksen hyväksymä harrastajakasvattajanimi ja mahdollisuus hakea virallista kasvattajanimeä SCY:n virallisten kasvattajanimiehtojen täyttyessä.

Suomen Chinchillayhdistyksen epävirallisen kasvattajan tunnistaa etuliitteestä SCY*.

 

Viralliset Kasvattajat

Viralliset kasvattajat ovat joko SCY:n ehtojen mukaan hakeneet virallista kasvattajanimeä tai siirtäneet jo olemassa olevan, eri chinchillayhdistyksessä hyväksytyn kasvattajanimensä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

 

Kiinnostaako kasvattajuus?

kasvattajanimisäännöt


MOLEMPIA KASVATTAJANIMIÄ KOSKEVIA SÄÄNTÖJÄ

 

 

HAKIJA

 • Alle 18- vuotiailta hakijoilta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus, sekä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallituksen hyväksyntä.
 • Hakijalta ja kasvattajilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä.
 • Kasvattajaksi hakija tuntee ja tiedostaa kasvattajan vastuunsa.

KASVATTAJANIMI

 • Kasvattajalla/kasvattajilla voi olla vain yksi kasvattajanimi. Kasvattajanimi saa olla hyväksytty myös ulkomailla olevaan ja/tai toiseen chinchillayhdistykseen.
 • Kasvattajanimen tulee olla hyvän maun mukainen ja sen tulee olla selkeästi erilainen kuin jo aikaisemmin myönnetyt kasvattajanimet Suomessa ja ulkomailla. Nimi saa sisältää välilyönnin ( ), väliviivan (-), sekä heittomerkin (’). Muut erikoismerkit ovat kiellettyjä. Kasvattajanimi saa sisältää max kolme (3) sanaa. Väliviivalla erotetut sanat lasketaan kahdeksi sanaksi.
 • Myönnettyä kasvattajanimeä ei voi siirtää toiselle kasvattajalle.
 • Kasvattajanimen voi vaihtaa kerran (1) painavasta ja pätevästä syystä. Tällöin anomus tulee tehdä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukselle, joka käsittelee nimen vaihdoksen ja hyväksyy sen.
 • Halutessaan lopettaa kasvattajanimensä, kasvattajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukselle. Kasvattajien omistaessa yhteisen kasvattajanimen ja toisen kasvattajan halutessa lakkauttaa kasvattajanimensä, nimi jää voimaan toiselle kasvattajalle.
 • Kerran kasvattajanimensä lakkauttanut kasvattaja ei voi anoa uutta tai samaa kasvattajanimeä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.

JALOSTUSSUUNNITELMA

 • Kaikkien jalostussuunnitelmassa mainittujen eläinten tulee olla rekisteröityjä Suomen Chinchillayhdisty ry:hyn. Näillä eläimillä tulee olla sukutiedot kaikkiin neljään isovanhempaan asti (nimi, sukupuoli, väri ja kasvattaja).
 • Jalostussuunnitelmassa käytettyjen eläinten tulee olla hankittu viralliselta kasvattajalta, tai chinchillatarhalta. Vaihtoehtoisesti eläimiltä on löydyttävä näyttelymeriittejä Suomesta, tai ulkomailta. Mahdollisista näyttelymeriiteistä tulee laittaa näyttelyarvostelulomakkeiden kopiot kasvattajanimianomuksen liitetiedostoiksi.
 • Hakiessaan kasvattajanimeä Suomen Chinchillayhdistys ry:n virallisten kasvattajien kasvateilla, rekisterikirjassa eläimen kohdalla ei saa olla mainintaa ”Ei jalostukseen”.
 • Hakijan tulee noudattaa Suomen Chinchillayhdistys ry:n sääntöjä ja rekisteröidä tulevat kasvattinsa Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn.
 • Kaikkien jalostussuunnitelmassa mainittujen eläinten tulee olla terveitä, eikä niillä tule epäillä mahdollisesti perinnöllisiä sairauksia (esim. hammasvika tai epilepsia).
 • Jalostussuunnitelmassa ei saa käyttää alle 10 kuukauden ikäisiä naaraita tai alle 6 kuukauden ikäisiä uroksia. Jalostussuunnitelmaan ei voi merkitä steriloituja tai kastroituja chinchilloja.
 • Kaikkien jalostussuunnitelmassa esiintyvien chinchillojen tulee olla hakijan omistuksessa, tai yhteistä kasvattajanimeä hakevien kasvattajien omistuksessa. Jalostussuunnitelmassa ei voi käyttää sijoituseläimiä sijoitusaikana. Yhteisomistuseläimiltä (toisen kuin yhteistä kasvattajanimeä hakevan henkilön kanssa) vaaditaan toisen omistajan kirjallinen suostumus.
 • Jalostussuunnitelmassa tulee käyttää vähintään kolmea (3) chinchillaa, joista vähintään yhden tulee olla eri sukupuolta, mitä kaksi muuta jalostuschinchillaa ovat.
 • Jalostussuunnitelmassa ei voi yhdistää letaalitekijöitä omaavia pareja keskenään.
 • Jalostussuunnitelmassa ei hyväksytä liian sisäsiittoisia yhdistelmiä. Puoliserkukset ja sitä kauempaa olevat yhtenäiset sukulaisuudet hyväksytään. Jos et ole varma sisäsiittoisuudesta tulevilla yhdistelmilläsi, ota yhteyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitukseen.
 • Jalostussuunnitelmasta on tultava ilmi millaiset tilat chinchilloilla on. Hakijan tulee kohdella eläimiään Suomen eläinsuojelulain mukaisesti. Kaikilla chinchilloilla tulee olla lakisääteiset minimitat täyttävät häkit. Vakavaan eläinsuojelurikokseen syyllistyneeltä kasvattajalta voidaan evätä kasvattajanimi hallituksen yksimielisellä päätöksellä.

HAMMASKUVAUS

 

Hammaskuvauksien tarkoituksena on edistää eettistä chinchillakasvatusta ja chinchillojen terveyttä sekä vähentää perinnöllisiä hammasvikoja Suomen chinchillakannassa. Röntgenkuvaus on ainut luotettava menetelmä vielä varhaisessa vaiheessa olevien hammasvikojen todentamiseen ennen kuin chinchilla kärsii. Rekisteriin on suunnitteilla kohta merkinnälle hammaskuvattu (kyllä/ei, pvm, paikka jossa kuvaus on suoritettu ja kuvauksen tulos). Pienille poikasille rekisteriin tulee merkintä onko vanhempien hampaita kuvattu ja vuosiluku. Myöhemmin rekisteriin merkitään hammaskuvauksien tulos chinchillan itsensä osalta.

 

Yhdistyksen kasvattajilta ja kasvattajaksi hakevilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä. Sitoumus tulee antaa SCY*kasvattajanimihakemuksen yhteydessä. Nykyisille kasvattajille (SCY* ja viralliset) annetaan siirtymäaika jalostusyksilöiden hammaskuvauksien toteuttamiseksi vuoden 2022 loppuun saakka.  Tämän jälkeen eli 1.1.2023 alkaen kaikkia kasvattajan jalostuksessa toteuttamia yhdistelmiä koskevat vaatimukset hammaskuvien osalta. Mikäli kasvattaja ei halua sitoutua hammaskuviin, hänellä on oikeus lakkauttaa kasvattajanimensä.

 

Hammaskuvausseurannan ja hammaskuvautusten ehtojen laiminlyönti johtaa kasvattajanimen menettämiseen.

 

 Hammaskuvauksen tarkemmat ehdot:

 • Kasvattajan tulee kuvauttaa chinchillansa hampaat 1–6 v iässä ennen sen käyttämistä jalostuksessa

- Kasvattaja voi teettää yksilöllä korkeintaan yhden poikueen jos vähintään sen toisen vanhemman hampaat on kuvattu ja todettu terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ole ilmennyt kuvauksen jälkeen eikä toisella vanhemmalla tai sen suvussa ole tiedossa hammasvikaa

- Kasvattaja voi teettää yksilöllä kaksi poikuetta, mikäli sen molempien vanhempien hampaat on kuvattu ja todettu terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ole ilmennyt kuvauksen jälkeen
- Kasvattaja voi teettää yksilöllä kolme poikutta tai enemmän, mikäli sen hampaat kuvataan ja todetaan terveiksi eikä hammasvikaa tai siihen viittaavia oireita ilmene kuvauksen jälkeen
- Mikäli edellä esitetyt ehdot eivät täyty, chinchillaa ei voi käyttää jalostuksessa.

 • Mikäli yksilön ja sen vanhempien hampaat ovat röntgenkuvien perusteella terveet, mutta jossain sukuhaarassa tiedetään olevan hammasvikaa, kasvattaja käyttää omaa harkintaa eläimen käytöstä jalostuksessa sen mukaan, minkä ikäisellä yksilöllä ja miten lähellä sukupuussa hammasviasta kärsivä yksilö on kasvattajan mahdolliseen jalostusyksilöön nähden (sukulaisuusaste). Esimerkiksi yli 6 vuoden ikäisen chinchillan hampaissa näkyvät muutokset eivät ole yhtä rajusti jalostusta karsivia kuin nuoremmilla yksilöillä.
 • Jos kasvattaja käyttää jalostuksessa 1 – 3 vuoden ikäistä hammaskuvattua chinchillaa, tulee sen hampaat kuvauttaa toistamiseen 4 – 6 vuoden iässä, mikäli chinchillan käyttö jalostuksessa jatkuu.

kasvattajanimihakemukset

KASVATTAJANIMEN HAKEMINEN SUOMEN CHINCHILLAYHDISTYS RY:HYN

 

SCY* KASVATTAJANIMI

 

 • SCY* kasvattajanimeä hakevan kasvattajan tulee olla ollut yhden (1) vuoden verran Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsen. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä päivästä kun jäsenmaksu on näkynyt Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilillä. Kasvattajan on myös pitänyt maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu, minä vuonna kasvattajanimeä hakee. Kasvattajanimen säilyminen edellyttää katkeamatonta jäsenyyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn. Jäsenyyttä ei voi maksaa takautuvasti.
 • Yhteistä SCY* kasvattajanimeä voi hakea max kaksi (2) kasvattajaa. Tällöin molemmat maksavat SCY* kasvattajanimihakemusmaksun ja molempien tulee olla Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäseniä. Molempien tulee täyttää erilliset kasvattajanimilomakkeet (kasvattajanimivaihtoehtojen tulee olla samat ja samassa järjestyksessä). Jalostussuunnitelmalomake tulee olla kasvattajien yhdessä täyttämä. Jalostussuunnitelmassa mainittujen chinchillojen tulee olla joko yhteisomistuksessa kasvattajien kesken, tai vähintään yhden eläimen on oltava toisen kasvattajan täydessä omistuksessa, ja kahden muun eläimen toisen kasvattajan täydessä omistuksessa.
 • SCY*kasvatusnimessä on etuliite SCY* + kasvattajanimi. (Esim. SCY* Pilvilinnan.)
 • Hakija sitoutuu noudattamaan kasvattajanimisääntöjä.
 • Kasvattajaksi hakijan tulee olla tietoinen kasvattajan vastuustaan.
 • Hakijan tulee olla perehtynyt chinchillan oikeaoppiseen hoitoon ja chinchilloiden yleisempiin sairauksiin, sekä pystyä neuvomaan uusia chinchillaharrastajia näissä asioissa. Varmistaakseen virallista kasvattajanimeä hakevan henkilön pätevyyden ja perustiedot chinchilloista ja niiden jalostuksesta, kasvattajan tulee osoittaa tämä jalostussuunnitelmassaan.
 • Jalostussuunnitelmassa hakija kuvailee kasvatuksensa tavoitteita, jalostuseläintensä asuintiloja ja hoitoa sekä laatii jalostussuunnitelman hakemuksessa olevilla eläimillä.
 • Jalostussuunnitelmaan sisältyvillä chinchilloilla tulee olla virallisen ulkomuotoluokan näyttelyarviot, jotka toimitetaan hakemuksen yhteydessä. Minkä tahansa yhdistyksen (Suomesta tai ulkomailta) näyttelyarvio hyväksytään, kunhan tulos on tyydyttävä, se on chinchillanäyttelystä ja vähintään virallisesta senior-luokasta (ei baby- tai junior-luokan arvio). Lisäksi hakijan itse tulee myös olla käynyt vähintään kerran chinchillanäyttelyssä (pvm/kk/vuosi), mutta ei välttämättä jalostussuunnitelmassa esiintyvien chinchillojen kanssa.
 • Jalostussuunnitelman lisäksi liitteeksi vaaditaan kuvitteellinen risteytyskaavio värillä/väreillä, joita hakija aikoo kasvattaa.
 • SCY*kasvattajanimeä hakeva henkilö sitoutuu kuvauttamaan jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä (kts. tarkemmat ehdot hammaskuvista kasvattajasääntöjen kohdassa HAMMASKUVAUKSET).
 • HUOM! SCY* kasvattaja ei saa kasvattaja-alennusta rekisteröidessään kasvattejaan Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn, vaan maksaa normaalin rekisteröintimaksun, 4 euroa.
 • SCY* kasvattajanimeä hakeva henkilö maksaa Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn 10 euron kasvattajanimihakemusmaksun yhdistyksen tilille FI84 5016 1020 0621 53 käyttäen viitenumeroa 5005.

*Vuoden jäsenyys Suomen Chinchillayhdistys ry:ssä, SCY*-nimihakemus, kasvattajanimihakemusmaksu, Jalostussuunnitelma, sitoutuminen hammaskuvautuksiin sekä risteytyskaavio.*

 

VIRALLINEN KASVATTAJANIMI

 

 • Virallista kasvattajanimeä hakevan henkilön tulee olla perehtynyt chinchillan oikeaoppiseen hoitoon ja chinchilloiden yleisempiin sairauksiin, sekä pystyä neuvomaan uusia chinchillaharrastajia näissä asioissa.
 • Kasvattajan tulee olla tietoinen kasvattajan vastuustaan.
 • Hakija sitoutuu noudattamaan kasvattajanimisääntöjä.
 • SCY* kasvattaja voi ainoa halutessaan virallista kasvattajanimeä oltuaan vähintään kaksi (2) vuotta Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäsen. Jäsenyys katsotaan alkaneeksi siitä päivästä kun jäsenmaksu on näkynyt Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilillä. Kasvattajan on myös pitänyt maksaa kyseisen vuoden jäsenmaksu, minä vuonna virallista kasvattajanimeä hakee.
 • Kasvattajanimen säilyminen edellyttää katkeamatonta jäsenyyttä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn. Jäsenyyttä ei voi maksaa takautuvasti.
 • Yhteistä virallista kasvattajanimeä voi hakea max kaksi (2) kasvattajaa. Tällöin molemmat maksavat virallisen kasvattajan kasvattajanimihakemusmaksun ja molempien tulee olla Suomen Chinchillayhdistys ry:n jäseniä. Molempien tulee täyttää erilliset kasvattajanimilomakkeet. Molempia koskevat samat kasvattajanimisäännöt.
 • Hakijan toiminta SCY*kasvattajana/nimeä hakemista edeltävänä aikana on oltava nuhteetonta, eläinsuojelulain määräysten mukaista ja vastuullista.
 • Lisäksi hakijan tulee olla osallistunut yhteensä kahteen (2) yhdistyksen näyttelyyn eläintensä kanssa, esimerkiksi yhteen näyttelyyn / vuosi.
 • Mikäli kasvattajan toiminta SCY*-kasvattajana on ollut sääntöjen mukaista ja hänellä on vaadittua näyttelyissä eläinten kanssa osallistumista, kasvattajanimi hyväksytään. Kun kasvattajanimi on hyväksytty, poistuu hakijan kasvattajanimestä SCY*etuliite, myös takautuvasti. Kasvattajanimen tulee olla sama kuin SCY*kasvattajanimen, eli kasvattajanimeä ei voi vaihtaa nimen virallistamisen yhteydessä, vaan sen pysyy samana. 
 • Mikäli havaitaan puutteita tai virheitä, eikä tilanne korjaannu kehotuksesta huolimatta, voidaan kasvattajalta evätä kasvattajanimen käyttö.
 • Suomen Chinchillayhdistys ry:n virallinen chinchillakasvattaja saa alennuksen rekisteröidessään kasvattejaan. Rekisteröintimaksu yhdistyksen virallisille kasvattajille on 3 euroa.
 • Hakiessaan virallisesta kasvattajanimeään oltuaan vähintään kaksi vuotta SCY* kasvattajana, hakija maksaa 10 euron kasvattajanimihakemusmaksun yhdistyksen tilille FI84 5016 1020 0621 53 käyttäen viitenumeroa 4006.

*Kahden vuoden katkeamaton jäsenyys Suomen Chinchillayhdistys ry:ssä ja SCY*kasvattajana, nuhteettomuus, yhdistyksen näyttelyihin osallistuminen sekä Virallisen nimen hakemus*

 

Huom! Mikäli haet Virallista kasvattajanimeä ja olet tullut hyväksytyksi SCY*-kasvattajaksi ennen vuotta 2019, huomioithan liitetiedostot jotka ovat nykyisessä hakemuksessa

 

KASVATTAJANIMEN SIIRTÄMINEN TOISESTA YHDISTYKSESTÄ

 

Kasvattajanimen toisesta yhdistyksestä Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn siirtävät henkilöt eivät maksa kasvattajanimihakemusta, eivätkä tee Jalostussunnitelmaa. Nimi myönnetään täyttämällä kasvattajanimen siirtämislomake, jonka Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitus hyväksyy. LOMAKE


Kaikki kasvattajanimilomakkeissa ja jalostussuunnitelmalomakkeessa merkityt kohdat tulee täyttää ja vaaditut liitetiedostot lähettää osoitteeseen chinchillayhdistys@gmail.com

 

Puutteelliset nimianomukset ja jalostussuunnitelmat lähetetään takaisin täydennettäviksi.

 

Selkeästi puutteelliset tai muuten osaamistaidon puutteesta kertovat hakemukset lähetetään takaisin, ja hallitus voi määrätä tämän lisäksi kuuden kuukauden (6kk) karenssin uuden hakemuksen lähettämiseen. Tällä taataan, että hakija kartuttaa puuttuvaa tietotaitoa, ja paneutuu hakemukseensa uudelleen.

 

SCY* kasvattajanimeä hakevat henkilöt täyttävät SCY* kasvattajanimilomakkeen, toimittavat vaaditut liitteet, risteytyskaavion sekä jalostussuunnitelmalomakkeen.

Virallista kasvattajanimeä hakevat henkilöt täyttävät virallisen kasvattajanimilomakkeen liitteineen.

 

Hakemus käsitellään vasta, kun siinä on täytettynä kaikki lomakkeiden vaatimat tiedot, lähetetty vaaditut liitetiedostot, sekä kun kasvattajanimimaksu on maksettu Suomen Chinchillayhdistys ry:n tilille.

 

Kasvattajanimihakemukset käsittelee Suomen Chinchillayhdistys ry:n hallitus, joka myöntää kasvattajanimet jäsenilleen. Hallitukseen kuuluvan hakijan nimihakemuksen käsittelee Suomen Chinchillayhdistys ry:n hyväksymä virallinen kasvattaja/ kasvattajat, jolla/ joilla on hallituksen myöntämä lupa.

 

Scy*-kasvattajanimi


Hakijan tulee olla perehtynyt chinchillan oikeaoppiseen hoitoon ja chinchilloiden yleisempiin sairauksiin, sekä pystyä neuvomaan uusia chinchillaharrastajia näissä asioissa.

 

Kasvattajaksi aikovan tulee olla tietoinen kasvattajan vastuustaan.

 

Varmistaakseen kasvattajanimeä hakevan henkilön pätevyyden ja perustiedot chinchilloista ja niiden jalostuksesta, kasvattajan tulee osoittaa tämä jalostussuunnitelmassaan sekä risteytyskaavion avulla.

 

Yhdistyksen kasvattajilta ja kasvattajaksi hakevilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä. Sitoumus tulee antaa SCY*kasvattajanimihakemuksen yhteydessä.

 

Edellytykset SCY*-nimen hakemiseen:

 

- Vuoden jäsenyys (sekä jäsenyys vuonna, jona kasvattajanimeä hakee) Suomen Chinchillayhdistys ry:hyn

- Jalostussuunnitelman laatiminen

- Risteytyskaavion laatiminen

- Sitoutuminen jalostuskäytössä olevien chinchilloiden hammaskuvautuksiin

 

*Tarkemmat ehdot lueteltuna ylempänä kasvattajasäännöissä

virallinen kasvattajanimi


Virallista kasvattajanimeä hakevalta edellytetään nuhteetonta käyttäytymistä SCY*kasvattajuutensa aikana.

 

Lisäksi vaaditaan, että hakija on osallistunut vähintään kahteen (2) yhdistyksen näyttelyyn chinchilloidensa kanssa.

 

Kun kasvattajanimi on hyväksytty, poistuu hakijan kasvattajanimestä SCY*etuliite, myös takautuvasti.

 

Yhdistyksen kasvattajilta ja kasvattajaksi hakevilta vaaditaan sitoumus kuvauttaa jalostusyksilöidensä hampaat tähän erikoistuneella eläinlääkärillä. Sitoumus tulee antaa SCY*kasvattajanimihakemuksen yhteydessä tai viimeistään Virallisen kasvattajanimen hakemisen yhteydessä (1.1.2023 alkaen).

 

Edellytykset Virallisen nimen hakemiseen:

 

- Kahden vuoden katkeamaton jäsenyys Suomen Chinchillayhdistys ry:ssä ja SCY*kasvattajana
- Nuhteettomuus
- Yhdistyksen näyttelyihin ( vähintään 2) osallistuminen

- Sitoutuneisuus kasvattajanimisääntöihin sekä hammaskuvausvaatimuksiin

 

* Tarkemmat ehdot lueteltuina kasvattajanimisäännöissähammaskuvauksista ilmoittaminen

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.